بایگانی برچسب: کمک به نیازمندان

آبان, 1399

 • 6 آبان

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم در مورخ 99/7/1 پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 8000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم به بنکه ی خیر خوازی بانگخواز. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای نقدی زکات و صدقات و نذورات …

 • 1 آبان

  کمک به نیازمندان دوره بیستم

  کمک به نیازمندان دوره بیستم

  کمک به نیازمندان دوره بیستم در مورخ 99/6/2 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای نقدی زکات و صدقات و نذورات شما خیرین عزیز می …

مهر, 1399

 • 15 مهر

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم کمک به نیازمندان دوره نوزدهم در مورخ 99/5/11 پخش 96 سهم گوشت قربانی در بین خانوارهای نیازمند و فقیر از طرف (بنکه ی خیرخوازی بانگخواز). منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات بنام کمک …

شهریور, 1399

 • 3 شهریور

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم در مورخ 99/5/1 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات …

مرداد, 1399

 • 21 مرداد

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم در مورخ 99/4/1 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات …

 • 10 مرداد

  کمک به نیازمندان دوره شانزدهم

  کمک به نیازمندان دوره شانزدهم

  کمک به نیازمندان دوره شانزدهم در مورخ 99/3/1 تهیه و پخش71عدد کارت هدیه (عیدانه) هر کدام به مبلغ 300/000 تومان از طرف {بنکه ی خێر خوازی بانگخواز} جهت کمک به فقرا و نیازمندان جمع کل هزینه کارتهای هدیه 21300/000 تومان میباشد که توسط شما خیرین نیکوکار واریز شده. ➖➖➖ موسسه …

تیر, 1399

 • 27 تیر

  کمک به نیازمندان دوره پانزدهم

  کمک به نیازمندان دوره پانزدهم

  کمک به نیازمندان دوره پانزدهم کمک به نیازمندان دوره پانزدهم در مورخ 99/2/2 پخش مواد غذایی برای 15خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 5500/000 تومان – تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم به (بنکه ی خیر خوازی بانگخواز).   شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک …

اردیبهشت, 1399

 • 15 اردیبهشت

  صدقه در اسلام | صدقه و تاثیرات آن بر زندگی

  صدقه در اسلام

  صدقه در اسلام قبل از هر چیز حمد و سپاس خداوند عزوجل را بجا می آوریم واز ذات باری تعالی می خواهیم كە بە همە ی ما توفیق بهرە مندی بە ایمان و تقوا و عمل صالح را عنایت بفرماید. مسألە انفاق و صدقە دادن در راە خدا یكی از …

 • 9 اردیبهشت

  کمک به نیازمندان دوره چهاردهم

  کمک به نیازمندان دوره چهاردهم در مورخ 98/12/1 پخش مواد غذایی برای 15خانوار فقیر و نیازمند – تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم به (بنکه ی خیر خوازی بانگخواز).   شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات بنام کمک به فقرا و …

فروردین, 1399

 • 28 فروردین

  کمک به نیازمندان دوره سیزدهم

  کمک به نیازمندان دوره سیزدهم

  کمک به نیازمندان دوره سیزدهم در مورخ 98/12/1 پخش مواد غذایی برای 15خانوار فقیر و نیازمند – تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم به (بنکه ی خیر خوازی بانگخواز).   شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات بنام کمک به فقرا و …