بایگانی برچسب: کمک به نیازمندان

اسفند, 1399

 • 19 اسفند

  کمک به نیازمندان دوره بیست و پنجم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و پنجم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و پنجم در مورخ 99/10/1 پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 10/500/000تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم (بنکه ی خیر خوازی بانگخواز) آماده دریافت کمکهای شما خیرین عزیز می باشد. شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت …

بهمن, 1399

 • 19 بهمن

  کمک به نیازمندان دوره بیست و چهارم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و چهارم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و چهارم در مورخ 99/9/1 پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 11/000/000تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای شما خیرین عزیز می باشد. شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز …

 • 9 بهمن

  کمک به نیازمندان دوره بیست و سوم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و سوم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و سوم پخش مواد غذایی برای در مورخ 99/8/1 برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 9500/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای شما خیرین عزیز می باشد. شماره کارت واریز نقدی شما …

دی, 1399

 • 18 دی

  کمک به نیازمندان دوره بیست و دوم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و دوم

  کمک به نیازمندان دوره بیست و دوم در مورخ 99/7/17 ایزوگام کردن بام منزل خانواده ایی بی بضاعت در حومه شهرستان بوکان به ارزش 2/590/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم. شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات بنام کمک به …

آذر, 1399

 • 15 آذر

  روش تعامل با نیازمندان

  روش تعامل با نیازمندان

  روش تعامل با نیازمندان اخلاق برخی از مردم تجاری است؛ زیرا در نظرشان فقط ثروتمندان‌اند که سخنان و نکته‌های ظریف را می‌دانند و مردم به هنگام شنیدن آن شاد می‌شوند و اشتباهات‌شان کوچک است و مردم از آن چشم می‌پوشند. اما فقرا و تهیدستان به هنگام بیان سخنان نغز و …

آبان, 1399

 • 6 آبان

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم

  کمک به نیازمندان دوره بیست ویکم در مورخ 99/7/1 پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 8000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم به بنکه ی خیر خوازی بانگخواز. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای نقدی زکات و صدقات و نذورات …

 • 1 آبان

  کمک به نیازمندان دوره بیستم

  کمک به نیازمندان دوره بیستم

  کمک به نیازمندان دوره بیستم در مورخ 99/6/2 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم. بنکه ی خیر خوازی بانگخواز آماده دریافت کمکهای نقدی زکات و صدقات و نذورات شما خیرین عزیز می …

مهر, 1399

 • 15 مهر

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم

  کمک به نیازمندان دوره نوزدهم کمک به نیازمندان دوره نوزدهم در مورخ 99/5/11 پخش 96 سهم گوشت قربانی در بین خانوارهای نیازمند و فقیر از طرف (بنکه ی خیرخوازی بانگخواز). منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات بنام کمک …

شهریور, 1399

 • 3 شهریور

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم

  کمک به نیازمندان دوره هجدهم در مورخ 99/5/1 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات …

مرداد, 1399

 • 21 مرداد

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم

  کمک به نیازمندان دوره هفدهم در مورخ 99/4/1 تهیه گردید و پخش مواد غذایی برای 15 خانوار فقیر و نیازمند به ارزش 7000/000 تومان تهیه شده توسط شما خیرین نیکوکار و محترم منتظر کمک و یاریتان هستیم شماره کارت واریز نقدی شما خیرین عزیز جهت کمک به نیازمندان بانک صادرات …