قالب وردپرس افزونه وردپرس

یک مرد از همسرش چه می خواهد؟

یک مرد از همسرش چه می خواهد؟ : در اعماق قلب هر مردياین آرزو وجود دارد كە همسرش با تمام وجود بە او اعتماد داشتە باشد. چند بار شدە مرديرا ببنید كە بە همسر خود ميگوید: «فقط اگر بە من اعتماد داشتي».

بیشتر آقایان در عجب هستند كە چرا انجام چنین كار سادە ايبرايبیشتر خانم ها دشوار است. پاسخ این سوال در تفاوت هايفیزیولوژیك موجود میان جنسیت هايمختلف نهفتە است.

این امر از همان آغاز تولد معنا پیدا ميكند. پسر بچە ها دارايهورمون تستسترون هستند. مزیتيكە دختر بچە ها فاقد آن ميباشند. با توجە بە دارا بودن تستسترون، آقایون ميتوانند بە راحتيدر برابر مشكلات از خود دفاع كنند و در صورت نیاز هنگام مواجهە با خطر پا بە فرار بگذارند.

بیشتر دختر خانم ها دارايچنین توانایينیستند. آنها نميتوانند از لحاظ بدنيدر مواقع خطر از خود دفاع نمایند.

اگر پسرها بە فردياعتماد كنند كە نهایتاً بە آنها صدمە بزند، باز هم توانایيدفاع كردن از خودشان را دارند (و یا ميتوان گفت كە از هیچ تلاشيدر این زمینە مضایقە نمیكنند). از سويدیگر دختر خانم ها در شرایط مشابە خلع سلاح شدە و قدرت برخورد فیزكيرا ندارند.

از آنجایيكە اعتماد تنها از جایگاە قدرت ایجاد ميشود، در آیندە كە این دختر بچە ها تبدیل بە خانم هايبالغ ميشوند، بازهم جایگاە آسیب پذیر خود را حفظ مينمایند. زمانیكە احساس ميكنند ممكن است از جایيبە آنها آسیب برسد، ترجیح ميدهند كە بە طرف مقابل اعتماد نكنند.

بنابراین آقایان باید بدانند زمانیكە از همسر دلخواە خود تقاضا ميكنند تا بە آنها «اعتماد» كند، نباید تصور كنند كە آنها توانایيانجام چنین كاريرا ندارند، بلكە باید درك كنید كە بانوان قدريآسیب پذیرتر از مردان هستند. اگر از او انتظار دارید كە اعتمادش نسبت بە شما جلب شود، باید كارهایيانجام دهید كە بە واسطە آن بە ایجاد چنین حسيكمك كردە باشید.

البتە ابزار و موقعیت هایيهستند كە ميتوانید برايگسترش اعتماد، رويآنها «حساب كنید». خوشبختانە اكثر خانم ها با چنین ابزار و موقعیت هایيآشنا هستند و بە راحتيآن ها را قبول ميكنند. امريكە سبب ميشود خانم ها راحت تر بە مردان اعتماد كنند این است كە آقایان بر طبق گفتە هایشان عمل كنند. قول دادن در شرایطيكە بە آن عمل نكنید، برايخانم ها بيمعناست.

یك خانم باید ببیند كە همسرش بە قول هایش عمل ميكند، چراكە همیشە دیدن، تاثیر بیشترينسبت بە شنیدن از خود باقيميگذارد. اجازە دهید تا بیشتر برایتان توضیح دهم؛ بە عنوان مثال تصور كنید كسيبە شما ميگوید كە من بد جنس ترین آدميهستم كە آنها تا بە حال دیدە اند. برايماە ها تنها چیزيكە بە گوش شما میرسد این است كە من تا چە اندازە با خانوادە و دوستانم بدرفتاريميكنم.

یك روز با من قرار ملاقات ميگذارید و در طياین جریان، متوجە ميشوید كە من آنقدرها هم كە تصور ميكردید، وحشتناك بە نظر نميرسم و در عین حال كميخوش مشرب هم بە نظر ميرسم. آیا تنها یك ویزیت كافياست تا عقیدە كليشما نسبت بە من تغییر پیدا كند؟ البتە كە نه!

اما اگر بە طور مكرر با خوش رفتاريها و فروتنيهايمن نسبت بە خودتان آگاە شوید، كم كم نظرتان در مورد من شروع بە تغییر پیدا كردن ميكند.

مهربانيهایيكە شما در طيچند هفتە آخر، از جانب من دریافت كردە اید با چیزهایيكە قبلاً در مورد من شنیدە بودید، مطابقت ندارد. تمام شایعاتيكە در مورد بدجنسيمن شنیدە بودید، رفتە رفتە از ذهنتان محو ميشود. با گذشت زمان از طریق اعمال من، افكار منفيشما در مورد شخصیت من عوض خواهد شد.

مردان مطلع باشند كە وقتيخانم ها ببینند رفتارتان دقیقاً مطابق با گفتە هایتان است، آنوقت حس اعتماد، خود بە خود رشد پیدا ميكند. زمانیكە بە گفتە هایتان عمل نكنید، همسرتان از شما قدريبیمناك ميشود.

او از دیدگاە خودش احساس ميكند كە شما را دوست دارد و ميخواهد بە شما اعتماد پیدا كند. فقط نیازمند كمك است تا چیزيرا كە شما ميخواهید نثارتان كند

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟

چگونه از چت کردن با نامحرم خلاص شویم؟ سلام، خستە نباشید،من قبلا بە قرآن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *