چگونه قرب خداوند را حاصل نماییم؟

چگونه قرب خداوند را حاصل نماییم؟

یکی از راە های حیاتی برای رسیدن بە خدا روی آوردن بە نوافل پس از انجام فرایض است نوافل بە عبادات اضافی گفتە می شود این مطلب را در پرتوی حدیث زیر روشن تر می توان دید.

رسول اللە صلی اللە علیە و سلم فرمودە است: إِنَّ اللَّە تعالی قال: منْ عادی لی ولیًّاً. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب. وما تقرَّبَ إِلَیَّ عبْدِی بِشْیءٍ أَحبَّ إِلَیَ مِمَّا افْتَرَضْت علیْهِ، وما یَزالُ عبدی یتقرَّبُ إِلیَّ بالنَّوافِل حَتَّی أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُە کُنْتُ سمعهُ الَّذی یسْمعُ به، وبَصرە الذی یُبصِرُ بِهِ، ویدَهُ التی یَبْطِش بِهَا، ورِجلَهُ التی یمْشِی بها، وَإِنْ سأَلنِی أَعطَیتُه، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِی لأُعِیذَّنە (صحیح بخاری).

ترجمە : خداوند متعال می‌فرماید: هر کس با ولی و دوست من دشمنی کند (او را بیازارد)، من با او اعلان جنگ می‌کنم، و محبوب‌ترین چیز نزد من کە بندە ام بە وسیله‌ی آن بە من نزدیک می‌شود، اعمالی است کە بر او فرض کرده‌ام و بنده‌ی من همیشە با انجام دادن سنت‌ها (نوافل) بە من نزدیک می‌شود تا آن کە او را دوست می‌دارم و چون او را دوست داشتم، گوش او خواهم شد کە با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم کە با آن می‌بیند و دست او خواهم شد کە با آن حملە و دفاع می‌کند و پای او می‌شوم کە با آن راە می‌رود و اگر از من چیزی بخواهد، بە او عطا می‌کنم، و اگر از شر چیزی بە من پناە جوید، او را پناە می‌دهم ( یعنی من او را حفاظت می کنم همانگونە کە بندە خود را از گناە حفظ نمودە و برای نزدیک شدن بە من تلاش می کند)

فرایض و واجبات در اسلام شناختە شدە هستند مهم ترین شان در حوزە عبادات، نمازهای پنجگانە ، روزە رمضان، زکات و حج بیت اللە الحرام می باشند، در این قسمت بە بعضی از نوافل و اعمالی کە موجب تقرب بسوی اللە تعالی می شوند اشارە می کنیم :

_ نمازهای نافلە مانند نماز چاشت ، نماز تراویح در رمضان، نماز شب و غیرە می باشند.

_ روزە های نفلی مانند روزە گرفتن در ایام بیض (15،14،13 هرماە قمری نە شمسی)، روزە گرفتن در روز های دو شنبە و پنجشنبە هر هفته، روزە گرفتن شش روز ازشوال ، روزە گرفتن روزهای تاسوعا عاشورا و روز عرفە و غیرە هستند.

_ صدقات نفلی، مشارکت در امور خیراست مانند ساخت و یا مشارکت درساخت مساجد، مدارس، موسسات خیریه، کمک بە نیازمندان ، بی سرپرستان و ایتام .

_ دعا و تضرع بە درگاە اللە تعالی و دعا خود عبادت کردن است.

_ بجا آوری اذکار صبح و شام کە در قرآن و سنت وارد شدە اند .

_ اعتکاف در مسجد باالخصوص اعتکاف دە روز آخر رمضان .

_ بجا آوردن حج عمرە بیت اللە الحرام .

_ تلاوت قرآن کریم ، در حالی کە پاداش هر حرفی از قرآن کریم دە نیکی است و بهترست تلاوت قرآن بصورت روزانە باشد و یا تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز و یا تلاوت سورە های مشخصی بصورت مداوم باشد.

_ تسبیح و تحمید خداوند را در صبح و شام بیان کردن همانگونە کە خداوند در قرآن بە آن امر فرمودە است (بعنوان نمونە الحمدللە و سبحان اللە گفتن).

_ تلاوت سورە کهف در روز جمعه.

_ درود خواندن بر پیامبرص بە روش سنت .

_ استغفار کثیر و بصورت مداوم ، این عمل محبوب ابتدا بندە را از گناهان پاکسازی نموده

و سپس موجب نزدیکی او بە خداوند می شود.

_ کمک بە طلاب علوم دینی.

_ آدای نماز در وقت شان ، این از بزرگترین اعمال در اسلام است کە بندە را با خالق اش نزدیک می کند وبدون نمازهای پنجگانە در وقت شان و با جماعت حاصل نمودن قرب الهی ممکن نیست و تلاش نمودن برای آن بی نتیجە است.

نتیجە : فرائض و واجبات برای انجام وظایف هستند و نوافل یا عبادات اضافی برای نزدیک شدن بە اللە تعالی هستند اگر کسی در انجام فرائض و واجبات کوتاهی کند بە وظایف اش عمل ننمودە و مستحق تعذیب می گردد و اگر بە نحو احس بە انجام واجبات التزام داشتە باشد از تعذیب اخروی و تنبیهات دنیوی رهایی می یابد اما برای حصول قرب الهی و کسب درجات عالی بایستی بە نوافل تمسک جست .

نتیجه روی گردانی انسان از یاد خدا

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

گناهان

مصایب نتیجه گناهان است

مصایب نتیجه گناهان است عده‌ای از مردم در بیان حکمت بعضی از حوادث و وقایع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *