قالب وردپرس افزونه وردپرس

چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟

در این مقاله سعی کرده ایم به تشریح اینکه چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟ بپردازیم. فکر نکنید شما را بە عضویت در گروە و فرقە ی خاصی دعوت می کنم. اما می گویم هر کسی باید باورها و ارزش ها یی داشتە باشد کە در مقایسە با کسانی کە بی اعتقاد هستند و نظام ارزشی ندارند بهتر بتواند با مسایل و مشکلات دنیا کنار بیاید. موضوع بە همین سادگی است.

دارای نظام ارزشی باشید

اما منظور از یک نظام ارزشی چیست؟ توضیح دادنش قدری مشکل است. حدس من بر این است کە بگویید دنیا بر اساس یک نظام ارزشی حرکت می کند. این همان چیزی است کە گمان می کنید بعد از مرگتان برای شما اتفاق خواهد افتاد. موضوع بر سر این است کە وقتی شب فرا می رسد و یا با مشکلی روبە رو می شوید، با چە کلماتی نیایش می کنید.

ممکن است بگویید اگر من بە نظام ارزشی خاصی دست نیافتە باشم تکلیف چیست؟ چە باید بکنم؟ در این صورت بهتر است وقت صرف کنید و بە این موضوع فکر کنید. چە بهتر کە این موضوع را در فهرست اولویت های خود قرار بدهید.

امیدوارم متوجە شدە باشید کە شما را بە قبول نظام ارزشی بە خصوصی ترغیب نمی کنم هر نظام ارزشی کە در وقت دشواری و مشکلات بە شما کمک می کند، موثر و مفید است. این نظام ارزشی باید بە سوالات شما دربارە ی جهان هستی و کائنات جواب بدهد. باید بتواند در سایە ی آن بە احساس آرامش برسید. باید با این نظام ارزشی خود راحت باشید. ممکن است بە این فکر کنید کە آیا نظام ارزشی شما بە شما احساس گناە می دهد، آیا شما را ناراحت و ناراضی میکند، آیا این نظام ارزشی شما سبب می شود جماعت ها و نژاد ها و فرهنگ های دیگر نتوانند پذیرای آن باشند.

یک نظام ارزشی باید ارزشی را بە نمایش بگذارد. مجبور نیستید نظام ارزشی خود را بە دیگران ثابت کنید، مجبور نیستید آن را توجیە کنید ، مجبور نیستید آن را بە زور بە دیگران بقبولانید. کافی است دربارە ی نظام ارزشی خود تصمیم بگیرید.

برنامە ای داشتە باشید

باید برای خود برنامە ای داشتە باشید. برنامە در حکم یک نقشه، یک راهنما،یک مسیر،یک جادە و یک راە کار است. برنامە بە شما می گوید کە بە راهی می روید، کاری می کنید و در زمان معینی بە جایی می رسید. برنامە ساختار زندگی شما را فراهم می آورد، بە زندگی شما شکل می بخشد، اما لزوما” همە ی برنامە ها موثر واقع نمی شوند. همە ی نقشە ها هم بە محل گنج نمی رسند. با این حال اگر نقشە داشتە باشید بهتر می توانید بە نتیجە برسید.

برنامە نشانە ی آن است کە کمی بە زندگی خود فکر کردە اید و منتظر نیستید کە اتفاقی خود بە خود بیفتد. عدە ای از مردم اصولا” بدون فکر و اندیشە و برنامە پای بە عرصە ی زندگی می گذارند. تصمیم بگیرید چە می خواهید بکنید. برای رسیدن بە این هدف برنامە بریزید. اگر برنامە تان را برنامە ریزی نکنید در حد رویا باقی می ماند.

اما اگر برنامە ای نداشتە باشید چە اتفاقی می افتد؟ در این صورت خود را بە قبول این نکتە وادار می سازید کە کنترل امورتان را در دست ندارید.وقتی برنامە ای داشتید، اقدامات منطقی برای دست یابی و تحقق بخشیدن آن برنامە امکان پذیر می شود. یک برنامه، یک رویا نیست. برنامە چیزی است کە قصد انجام آن را دارید، کاری نیست کە بخواهید انجام بدهید. داشتن برنامە نشان می دهد شما بە این اندیشیدە اید کە چگونە می خواهید بە هدفتان برسید.

البتە صرف داشتن یک برنامە بدین معنا نیست کە باید بە آن بچسپید و از آن تبعیت و پیروی کنید. می توانید هر لحظە ای کە بخواهید در برنامە ی خود تجدید نظر کنید، می توانید آن را بهبود ببخشید، می توانید در هر لحظە کە لازم بود آن را تغییر بدهید. برنامە نباید سخت و بی انعطاف باشد. شرایط تغییر می کند، شما تغییر می کنید، برنامە تان عوض می شود. جزئیات برنامە مهم نیستند، مهم داشتن برنامە است.

داشتن یک برنامە بە شما اعتماد و اطمینان می دهد. وقتی زندگی پر مشغلە می شود اتفاقی کە اغلب می افتد براحتی فراموش می کنیم برای چە در این دنیا بە سر می بریم . داشتن یک برنامە بدین معنا است کە وقتی گرد و خاک فرو می نشیند، می توانید بە خاطر آورید: کە چە می کردم؟ آە بلە ! برنامە ام این بود کە … و بعد در جهت برنامە و دستیابی بە هدفی کە داشتید بە حرکت در می آیید.

بخشی از راە حل باشید نە بخشی از مسئله

این چیزی بیش از خوب بودن است. خواهان شکوە بودن و نە خوار و خفیف بودن، بیش از خوب بودن است. این موضوعی دربارە ی مثبت بودن است. اگر برای این دنیا این سیارە ی زیبا و چشمگیر کاری صورت ندهیم، بە یک جهنم واقعی تبدیل می شود.

چندی قبل مقالە ای دربارە ی جزایر ایستر می خواندم کە قوم پلی نزی حدود ۵۰۰ سال قبل در آن مستقر شدند. قوم پلی نزی جزیرە را سرزمینی با زندگی طبیعی و وحشی وپر از دار و درخت دید. اما در مدت کوتاهی سرزمین بکر و دست نخوردە نابود شد و درختان قطع گردیدند . غیر از این رودخانە ها را آلودە ساختند و آنها را در مرحلە ی نابودی قرار دادند. تنها چیزی کە این نقطە را نجات دادە توریست است.

سیارە ی خاکی توریست ندارد. چیزی نیست کە ما را نجات بدهد. همە ی ما باید بخشی از راە حل باشیم و از اضافە کردن بر مشکلات آن بکاهیم. باید از تخریب محیط زیست خودداری ورزیم. نباید بخشی از مسئلە باشیم. زمانی بخشی از راە حل می شویم کە روی پای خود بایستیم و کاری صورت دهیم. وقتی مسئلە را متوقف می کنیم کە نگوییم( من بە وظیفە ام عمل می کردم) و یا (این بخشی از شغل من بود) باید یاوە گویی و چرند حرف زدن را کنار بگذاریم.

از این رو، این قانون می گوید کە هر کس باید شخصا” بە راە حل کمک کند. باید دست بە کار شویم. راە حل پیدا کنیم، کاری صورت دهیم، اهتمامی بروز دهیم. اگر می خواهید زندگی خوبی داشتە باشید، اگر می خواهید موفق باشید، باید چیزی را بە حالت قبل برگردانید. باید وام خود را باز پس بدهیم. باید در زندگی سرمایە گذاری دوبارە کنیم. و معنایش این است کە از خود علاقە نشان دهیم و بخواهیم شرایط بهتر شود.

منشاء اثر خیر بشوید

تردید ندارم کە ما خودمان نخواستیم کە متولد شویم. این را هم می دانم کە این دنیا چیزی بە ما مدیون نیست. بلە ما برای متولد شدن حق انتخاب نداشتیم، اما وقتی بە این دنیا می آییم آب و غذا می خوریم، سرگرم می شویم و تفریح می کنیم، بە چالش کشیدە می شویم و درس می خوانیم همە ی این ها را بە ما می دهند تا هر کاری را کە دوست داریم انجام بدهیم. دنیا برایمان دستاورد های فراوان دارد.

می توانیم بگیریم، بگیریم و باز هم بگیریم. کاری نیست کە نتوانیم بکنیم. اما حرف من این است کە اگر از خود مایە بگذاریم و منشاء اثر خیر شویم، شب ها راحت تر می خوابیم.

در همە ی زمینە ها سخاوت بە خرج دهید، در سخاوتمندی هم سخاوت بە خرج دهید. مجبور نیستید کە بە کسی پول بدهید، اما می توانید بە دیگران محبت کنید و وقتی را صرف آنها نمایید. اگر از استعدادی برخوردارید از آن برای کمک بە دیگران استفادە کنید. اگر تسهیلات و امکاناتی دارید آن را در اختیار دیگران قرار دهید. اگر می توانید کاری کنید کە شرایط دیگران بهتر شود، اگر از نفوذی برخوردارید ، از آن بە سوی دیگران استفادە کنید. اما اگر فاقد این توانمندی ها هستید در مقیاس کم، کاری صورت بدهید. از خلاقیت های خود استفادە کنید.

مجبور نیستیم کە همە کار های خیریە بکنیم. اما می توانیم بە کودکان نیازمندی کمک کنیم. مجبور نیستیم خانە ی خود را پناە گاە مردم بی خانمان بکنیم، اما می توانیم باغچە ی خانمان را درست بکنیم. مجبور نیستیم بە طور صد در صد غذاهای طبیعی بخوریم اما می توانیم بیش از این در خدمت بازیافت باشیم. می توانیم دربارە ی شرکت هایی کە از آنها خرید می کنیم کمی پرس و جو کنیم.

حدس می زنم همە بتوانیم از خود بپرسیم:

آیا این دنیا بە این دلیل کە من در آن زندگی می کنم سرشارتر شدە است؟

آیا وقتی از این دنیا بروم، بە دلیل آن کە اینجا زندگی کردە ام بە محیط بهتری تبدیل شدە است؟

آیا تفاوتی در زندگی کسی ایجاد کردە ام؟

آیا چیزی از خود بە یادگار گذاشتە ام؟

پایان مقاله چگونه فردی مفید و موثر برای خود و دیگران باشیم؟

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

مجازات های افراد دروغگو در دنیا

مجازات های افراد دروغگو در دنیا این مطلب را در شرایطی برای شما تهیە می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *