قالب وردپرس افزونه وردپرس

چرا مشروبات الکلی حرام هستند؟

مشروبات الکلی حرام به دلایل زیر حرام گردیده است

1- موجب زیان رساندن بە سلامتی بدن و انداختن بدن در هلاکت است، و این امر مخالف امر خدا و رسولش است کە می فرماید:

« وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ » (بقرە 195). یعنی: خود را بە دست خود، بە هلاکت نیفکنید.

و می فرماید: « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّە کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا » (نساء 29).

یعنی: و خود را نکشید! خداوند نسبت بە شما مهربان است.

و پیامبر صلی اللە علیە وسلم نیز فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار» (صحیح – روایت ابن ماجة)، یعنی: نە بە خود ضرر برسانید و نە بە دیگران.

2- هدر دادن مال است، درحالیکە پیامبر صلی اللە علیە وسلم می فرمایند: «ان اللە کرە لکم ثلاثا قیل و قال و اضاعة المال وکثرة السوال» ( مسلم).- مخالف امر خداوند متعال است کە می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوە لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّە وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» المائدة/90، 91 ، یعنی: « ای کسانی کە ایمان آورده‏اید! شراب و قمار و بتها و ازلام [بخت‏آزمایی ]، پلید و از عمل شیطان هستند، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید! شیطان می‏خواهد بە وسیلە شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینە ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا (با این همە زیان و فساد، و با این نهی اکید،) خودداری خواهید کرد؟!».

و پیامبر صلی اللە علیە وسلم می فرماید: «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» روایت مسلم

یعنی: هر چیز مستی‌آوری‌ شراب‌ است‌ وهر مستی‌آوری‌ حرام‌ است‌.

و از ایشان ثابت شدە کە فرمودند: « لعن الخمر وشاربها وساقیها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیە وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها» « لعنت شدە است: خود شراب، کسی کە شراب می نوشد، کسی کە ساقی است، کسی کە بە درخواست او شراب گرفتە می‌شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی کە شراب برای او حمل می‌شود، خورندە پول آن و خورندە خود آن و ساقی آن». ابن ماجە (3380)..

آیا کسی کە شراب بخورد، نباید تا چهل روز نماز بخواند؟

خداوند متعال می‌فرماید: « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوە لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» سورة مائده، آیة 90.

«جز این نیست کە شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از عمل شیطان است، پس از آن احتراز کنید، باششد کە رستگار شوید».

امر بە اجتناب یکی از محکم‌ترین دلایل تحریم است، خداوند شراب را قرین انصاب کە معبود و بتهای کفار بودند، ساختە است. بنابراین، هیچ دلیلی برای آنها کە می‌گویند خداوند نفرمودە کە شراب حرام است، بلکە تنها فرمودە کە از آن اجتناب کنید، باقی نماندە است.

در احادیث پیامبر  صلی اللە علیە وسلم  برای شرابخوار وعید دادە شدە است، جابر رضی اللە عنە می‌فرماید: حضرت پیامبر  صلی اللە علیە وسلم  فرمودند کە شرابخوار از «طینة الخبال بنوشاند، گفتند: یا رسول اللە «طینة الخبال» چیست؟ فرمودند: عرق یا عصارة جهنمیان» مسلم 3 / 1587.

و حضرت ابن عباس رضی اللە عنە نیز روایت نمودە کە «کسی کە بە شرابخواری عادی است چون بمیرد همانند بت‌پرستی، خداوند را ملاقات می‌کند»

امروزە شراب و نوشابه‌های مست‌کنندە متنوعی وجود دارد و در زبان عربی و زبان‌های عجمی برآن نام‌های گوناگونی اطلاق می‌شود، مثلاً (در زبان عربی) نام‌هایی همچون البیره، الجعة، الکحول، العرق، الفودکا، الشمبانیا و غیرە برآن اطلاق می‌گردد، و در این امت گروهی کە پیامبر  صلی اللە علیە وسلم  در مورد آنان پیشگویی کردە بودند، ظهور کردە است، ایشان فرمودند: «مردمانی از امت من تحت عناوین و نام‌های دیگر، شراب می‌نوشند».( رواە الطبرانی 12 / 45، صحیح الجامع: 6525.)

آری، آنان با تمویە و نیرنگ آن را مشروبات روح‌افزا می‌نامند. « یُخَادِعُونَ اللّە وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا یَشْعُرُونَ»

«(بە گمان خویش) با خدا و مؤنان نیرنگ می‌ورزند، و (در حقیقت) جز خودشان را نمی‌فریبند و درنمی‌یابند».

شریعت اسلامی برای از بین‌بردن فتنە تلاعب و بە بازی‌گرفتن احکام، در این زمینە ظابطه‌ای عظیم و گویا وضع نمودە است، و آن همان چیزی است کە در این فرمودة پیامبر  صلی اللە علیە وسلم  بیان شدە است: «هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای شراب است و تمامی نوشیدنی‌های مست‌کنند حرام هستند». (مسلم 3 / 1587) پس «هرچیزی کە عقل را بپوشاند و انسان را مست کند، قلیل و کثیر آن حرام است».( ابوداود3681) و هرچند نام‌ها متفاوت باشد، اما مسمی یک است و حکم آن نیز معلوم است.

و این هم موعظه‌ای است از پیامبر  صلی اللە علیە وسلم  برای شرابخواران، ایشان فرمودند: «هرکس شراب بنوشد و مست گردد تا چهل روز هیچ نمازی از او پذیرفتە نمی‌شود، و اگر بمیرد وارد جهنم می‌گردد، و اگر توبە کند خداوند توبە اش را می‌پذیرد، و اگر دوبارە شراب بنوشد و از آن مست گردد تا چهل روز از وی هیچ نمازی پذیرفتە نمی‌شود، و اگر بمیرد وارد جهنم می‌گردد، و اگر توبە کند، خداوند توبە اش را می‌پذیرد و اگر باز هم شراب بنوشد و از آن مست گردد تا چهل روز هیچ نمازی از وی پذیرفتە نمی‌شود، و اگر بمیرد وارد جهنم می‌گردد، و اگر توبە کند خداوند توبە اش را می‌پذیرد و اگر بازهم شراب بنوشد شایستە است کە خداوند او را در روز قیامت از «رَدْغَة الخبال» بنوشاند، پرسیدند: یا رسو اللە «ردغة الخبال» چیست؟ فرمودند: عصارە جهنمیان». ابن ماجه، 3377، صحیح الجامع 6313.

اگر حال شرابخواران اینگونە است، پس حال کسانی کە چیزهایی بدتر از شراب استعمال می‌کنند و بە مواد مخدر اعتیاد دارند، چە خواهد بود؟

البتە باید توجە داشت؛ اینکە در حدیث فرمودە تا چهل روز هیچ نمازی از ا پذیرفتە نیست؛ بە معنای آن نیست کە فرد ترک نماز کند، بلکە بە این معناست کە تا چهل روز بابت نمازی کە ادا می کند هیچ اجر و ثوابی نمی برد؛ با این وجود فرض نماز در مدت این چهل روز از دوش وی برداشتە نمی شود و اگر ترک نماز کند؛ بعنوان تارک نماز قلمداد خواهد شد.

متن زیر از موسسە فرهنگی واطلاع رسانی تبیان می باشد

از آنجا کە کسب آرامش و راحتی برای بشر، هدفی بسیار مهم و جدی بە شمار می‏رود، لذا در طی قرن اخیر آدمی تلاش‏های فراوانی کردە و روش‏های گوناگونی را برای مقابلە با بیماریهای روحی و روانی و ناآرامیها و نگرانیهای خود بە کار بردە است. اما تعمق در آنها مشاهدە واقعیتهای بیرونی و موجود در عرصە زندگی فردی و اجتماعی، بە خوبی نشان می‏دهد کە بشر موفق نبودە است.

امروزە بسیاری از مردم جهان، غالباً از روشهایی برای کسب آرامش و راحتی در زندگی استفادە می‏کنند کە ناکار آمدە بودە و آنها را بە مقصود نمی‏رساند. این روشهای نادرست کە ما از آنها بە عنوان روشهای کاذب نام می‌بریم، بسیار فراوان و متنوع هستند.

انسان خستە از گناە و بی‏بند و باری، و تشنە آرامش و راحتی، دست بە دامن شرابخواری شد تا شاید بدین وسیلە بتواند، از خود بی‏خود شدە و تلخیها و نگرانی را فراموش کردە و آرام بگیرد. اما میگُساری نیز نە تنها نتوانست آرامش و راحتی را برای او بە ارمغان آورد، بلکە خود عاملی در جهت افزایش دردها و مشکلات آدمی گردید.

پزشکان معتقدند الکل آثار منفی خطرناک و فراوانی برای بدن انسان دارد کە بە برخی از آنها اشارە می‏کنیم:

– بر مغز: الکل در اثر تکرار و تاثیر در سلول‏های مغز، آن را از کار می‏اندازد و موجب سکتە می‏گردد.

– در اعصاب: الکل موجب تولید امراض مختلفی از قبیل بیماری رعشە در دستها و پاها، بی‏خوابی مفرط و نداشتن کنترل بر اعضا می‏شود.

– در معده: الکل مخاط زبان و حس ذائقە را ضایع و بزاق دهان را کم و ترشح آن را از نظم می‏اندازد و نیز مخاط معدە را تحریک و ترشی آن را کم می‏کند و در نتیجە موجب امراض مختلف معدە و رودە می‏گردد.

– در کبد: الکل کبد (جگر) را ناتوان و متورم می‏سازد.

– در گردش خون: الکل گلبولهای سفید خون را از بین بردە و در اثر فشارهای کم، موجب سکتە می‏گردد.

– در دستگاە تنفس: از مهمترین عوارض الکل در دستگاە تنفسی، بیماری خانمان سوز سل و تنگی نفس است. زیرا الکل همراە خون وارد ریه‏ها شده، مخاط ریە را تحریک کردە و آن را متورم می‏سازد و این تحریک، کلسیم بدن را از بین بردە و عمل ریە را مختل و منجر بە مرض سل خواهد گردید.

– در کلیه‏ها: مشروبات الکلی در هنگام دفع، مجاری ادرار را تحریک کردە و عوارض ناراحت کننده‏ای تولید می‏کنند.

– در قلب: الکل موجب می‏شود کە مقدار زیادی چربی اطراف قلب را گرفتە و در نتیجە حرکت قلب ضعیف گردد.

– در عقل و هوش: الکل هوش و عقل را زائل می‏کند.

منبع : پايگاه وااسلاماه

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

انواع روزه‌های رایج و معروف در نزد مسلمانان

انواع روزه‌های رایج و معروف در نزد مسلمانان روزە ‌در شریعت اسلامی انواع متعددی دارد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *