قالب وردپرس افزونه وردپرس

چرا ارث زن نصف مرد است؟

چرا ارث زن نصف مرد است؟ آیا اسلام در ارث به زن ظلم کرده است؟

این ایراد کە هموارە سهم الارث مرد دو برابر زن است، ایراد غیر علمی است؛ زیرا در برخی موارد ارث زن بیش از مرد و در برخی موارد مساوی سهم الارث مرد است:

این در حالی است کە در میان اکثر جوامع قبل از اسلام چیزی بە عنوان ارث وجود نداشتە است و از زن بە عنوان کالایی بیشتر استفادە نمی شدە است و بە زن هیچ ارثی تعلق نمی گرفت و اگر تعلق می گرفت بر اساس هوی و هوس و زورگویی بودە است. این اسلام بود کە زنان را نیز در ارث سهیم گردانید. اما این سهم بر ظاهر ماجرا نیست بلکە بر اساس حکمت و مصلحت جامعە بودە است.

نکتە بسیار جالب و مهمی کە وجود دارد این است کە این شبهە کە زن نصف مرد ارث می برد بە صورت مطلق و در همە حالات صحیح نیست برای مثال بە موارد زیر توجە فرمایید:
– اگر متوفی دارای پدر و مادر باشد و فرزند داشتە باشد، پدر و مادر هر کدام بە طور مساوی سدس ماترک را بە ارث می‌برند و پدر بە عنوان مرد سهم بیشتری نمی برد و در این مورد سهم زن و مرد از ارث، یکسان است.

در مواردی سهم زن بیش از مرد در ماترک می‌باشد، مانند:
– موردی کە وراث متوفی شامل پدر و دختر می‌باشد کە در این صورت پدر سدس ماترک و دختر مابقی ماترک را بە ارث می‌برد

– اگر مردی فوت کند و دو دختر و برادرش میراثبر باشند بە هر یک از دخترها و یک برادر ثلث ماترک تعلق می گیرد.

پس همانطور کە می بینید در همە حالات زن کمتر از مرد ارث نمی برد و در بعضی حالا مساوی و برخی حالات زن بیشتر ارث می گیرد و در برخی حالات هم کمتر میگیرد.
اما اصلی ترین شبهە این است کە اگر مردی پسر و دختر داشتە باشد چرا پسر دو برابر دختر ارث می برد؟

در بارە علل این امر این را باید عرض نماییم کە زن وقتی شوهر کرد مهریە می‌گیرد و هزینه‌های زندگی وی بر عهدە مرد است و مرد باید نفقە و سایر مخارج زن و فرزندان را بدهد، ولی بە عهدە زن چیزی نیست. مرد هم باید نفقە زنان و هم نفقە فرزندان و هم مهریە زن را بدهد. تازە این مربوط بە زمانی است کە مرد یک زن داشتە باشد.

اگر ۴ زن داشتە باشد فشار زندگی بر او بە مراتب بیشتر خواهد بود لذا برای تامین مخارج ۴ زن و فرزندان احتمالی این چهار زن نیازمند هزینە بیشتری برای فعالیت اقتصادی خواهد بود ولی زن از همە اینها معاف است.

همچنین در بسیاری احکام بر زن تخفیف دادە شدە است کە یقینا دشمنان اسلام از آن سخنی نمی گویند. برای مثال زنان برای شرکت در جهاد معاف هستند و می توانند در خانە خود بمانند یا اینکە در حالت عادت ماهیانە نیازی نیست نماز بخوانند و حتی لازم نیست قضا کنند ولی مرد در هر صورت باید نمازش را بخواند و بە جهاد بپردازد و جانش را بە خطر بیندازد. اگر اسلام از زنان بدش می آمد زنان را در خط مقدم جهاد بە جلو می فرستاد تا زودتر آنها را بە کشتن دهد. یا اینکە در هر حالت نماز و روزە را در همە شرایط واجب می گردانید و همچنین بە آنها نفقە و مهریە نمی داد. حتی اگر مرد نفقە همسرش را ندهد زن میتواند بە دادگاە اسلامی شکایت کند و حقش را بگیرد!!

لذا تقسیم ارث در اسلام نە بر اساس هوی و هوس دو نفر حکام و پارلمان دار بلکە بر اساس حکمت و نیاز جامعە بە گردش اقتصادی و فعالیت بیشتر است و احکام اسلام در عین عدالت و سازگار با طبیعت و توان زن و مرد مقرر شدە است.

و الحمد للە رب العایمن و صلی اللە علی سیدنا محمد و علی آلە و صحبە اجمعین

منبع: واسلاماه

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

صرفه جویی در مصرف آب

صرفه جویی در مصرف آب

صرفه جویی در مصرف آب همان‌طور کە مستحضر هستید بحران جهانی کمبود آب و بە …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *