قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / خانواده و اجتماع / معیارهای انتخاب همسر شایسته مطابق قرآن و سنت

معیارهای انتخاب همسر شایسته مطابق قرآن و سنت

اوضاع ازدواج های فعلی حكایت از عدم موفقیت ها دارد.كە گویا بخشی عظیمی از ازدواج های در حال انجام منتظر طلاق نیز باشند. ما شاهد رشد 8 در صدی طلاق در ایران هستیم . پس می توان نتیجە گرفت كە بخش بزرگی از ازدواج های امروزی یا بە طلاق می انجامند و یا بە یك زندگی سخت و نا خوشایندی. بسیاری از شوهران همسران شان را بخاطر نگهداری بچە های شان نگهداشتند و زندگی توام با زجر را تحمل می كنند. اگر دلیل آن را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم كە معیارهای انتخاب همسر شایسته از ریشە درست و صحیح نیست. اسلام پیروانش را در هیچ عرصە تنها نگذاشتە است و توصیە های جدی را بعنوان قانون انتخاب همسر وضع نمودە است . تحقیقات نشان میدهد افرادی كە زندگی آنها بە جدایی می انجامد كسانی هستند نسبت كە بە قوانین الهی پایبند نیستند واز دسیسە های نفس و شیطان در امان نمی باشند .

 كسانی كە بە دنبال ازدواجی موفق هستند باید همسر را بر اساس و بنیانی كە اسلام  تعیین نمودە است انتخاب كنند تا عشق و محبت واقعی بین شان بر قرارشود. عشق واقعی آنست كە درون خانە و مستحكم باشد عشق تظاهری در بیرون خانە عشق نیست .

برادرم و خواهرم تو از همسرت جزعشق و وفا چیزی دیگری نمیخواهی . انتظارت بجا و معقول است ، اگر افراد خانوادە مبتلا بە گناهان گوناگون نباشند انتظارت خیلی راحت بر آوردە می شود .

برادرم و خواهرم، دركنار دین داری، كوتاهی های همسرت را بە بدی تعبیر نكن . و منتظر نباش همسرت بدون كوتاهی باشد، زیرا انسانی بدون كوتاهی آفریدە نشدە است، پس منتظر چیزی نباش كە وجود ندارد . قناعت و گذشت سرمایە زندگی توهستند  این سرمایە را هرگز از دست ندە . می خواهی محبوب شوی؟ روزانە جملە همسرعزیز دوستت دارم را بە همسرت هدیە كن .

معیارهای انتخاب همسر شایسته بر اساس دیانت

منظور ما از دين، مفهوم حقيقي اسلام و تطبيق عملي آداب و ارزش هاي والاي آن دررفتار و عمل است.

التزام و پايبندي كامل بر برنامە ها و قوانين تمام شمول شريعت اسلامي براي زوجين الزامي است. وقتي كە يكي از آن دو در اين حد از رفتار و التزام عملي باشد مي توانيم اورا متدين و با اخلاق بدانيم در غير اين صورت بە انحراف در رفتار و فساد اخلاقي اوحكم خواهيم كرد. هرچند در چشم مردي ظاهري پرهيزگار و متدين داشتە باشد .

بدين سبب است كە رسولخدا ص تمامي كساني ر ا كە قصد ازدواج و تشكيل خانوادە دارند، راهنمايي كردە است كە مهمترين شرط انتخاب همسر براي پسر ودختر، دينداري است، تا زن در زندگي زناشويي آيند ە خود، وظيفە كامل خود را درحق خانوادە همسر و فرزندانش ادا كند.

همچنین رسولخدا اولیاء دختران را سفارش كردە كە در بارە ی خواستگار دخترشان تحقیق كنند كە آیا دیندار وبا اخلاق است یا نە ؟ و آيا توان ادارە خانوادە و تربيت فرزندان را دارد و نيز مي تواند حقوق زناشويي را ادا كند؟ و آيا غيرت آن را دارد كە از شرف حيثيت خانوادگي محافظت كند؟ و آيا توان تأمين مخارج و هزينە خانوادە را دارد ؟

نرمذی از رسولخدا روایت می كند كە فرمود . هرگاە كسی كە از دین واخلاقش راضی هستید، برای خواستگاری دخترتان آمد با ازدواجش موافقت كنید، اگر این كار را نكنید باعث فتنە و فساد بزرگ در روی زمین خواهد شد.

بخاری و مسلم از رسولخدا روایت كردە اند كە فرمود . ازدواج با زن بە خاطر چهار صفت و ويژگي انجام مي شود: يكي بە خاطر مال و ثروتش، دوم: بە خاطر نجابت و اصل و نسب خانوادگي اش، سوم: بە خاطر زيبايي و جمالش وچهارم بە خاطر دين و ايمانش. پس زن با ايمان و متدين را انتخاب كن تا خوشبخت شوی .

و بە راستي چە فتنە اي بزرگتر بر دين و تربيت و اخلاق دختر جوان و متدين است، كە درچنگال خواستگاري فاجر وفاسق گرفتار شود كە براي شرف و ناموسش ارزشی قائل نيست .

شخصي نزد امام حسن رض آمد و عرض كرد من دختري دارم، بە نظر شما چە كسي را براي همسري او برگزينم ؟ فرمود . شوهري انتخاب كن كە تقوای الهی داشتە باشد، زيرا چنين انساني اگر زنش را دوست بدارد احترامش را مراعات مي كند و اگر با او ميانە اي خوب نداشتە باشد در حق او ستم روا نخواهد داشت .

گزينش همسر بر اساس اصالت و شرافت خانوادگي

يكي ديگر از اصولی كە اسلام براي انتخاب همسر آيندە وضع نموده، انتخاب همسربر اساس نجابت و اصالت خانوادگي است . بە این معنی كە شریك زندگی آیندە و همسر از خانوادە ای اصیل وریشە دار باشد .

 در حدیثی رسولخدا فرمود .از خضراء دمن (سبزە مزبله) بپرهيزيد! گفتيم منظور شما ازسبزە مزبلە چيست؟ حضرت فرمود . آنان زنان خوب صورت وبد سیرت هستند، زنان زیبایی كە در خانوادە نا سالم و آلودە پرورش یافتە اند .

و در حدیثی دیگر فرمود . برای نطفە های تان جایگاە مناسبتری را انتخاب كنید، زیرا اصل و سرشت بد یك زمانی خودرا ظاهر خواهد ساخت . و در ادامە حدیث دیگر می فرماید …. زیرا كە زنان، فرزندانی مانند برادران وخواهران خود بە دنیا می آورند .

شايد رازحكمت اين توصيە ها آن باشد كە از همان ابتد ا سنگ بناي وجودي فرزندان، از بهترين ها باشد و طبع آنان با عادات ارزشمند واخلاق اسلامی در آیند و در دوران كودكی شیر مكارم و فضائل اخلاقی را ازهمان مبدا بنوشند .

عثمان بن ابي العاص ثقفي . فرزندانش را اینطور سفارش می كند .

اي فرزندانم، ازدواج كننده، مانند كسي است كە نهالي را مي كارد سپس بايد دقت نمايد كە درچە زميني نهالش كاشتە مي شود، ريشە و اصل بد، فرزند و نتيجە نيك بە بار نمي آورد پس در انتخاب خود دقت كنيد هر چند طول بكشد.

انتخاب دختران غيرفاميلي براي ازدواج

ازرهنمودهای حكیمانە اسلام در گزینش همسر آیندە این است كه، زن غیرخویشاوند برای ازدواج بهتر از زنی است كە رابطە خویشاوندی دارد، زیرا ازدواج با خویشاوند و اقوام نسبی، احتمال بروز بیماریهای مختلف و نفص عضو، امری مسری و ضایعات ارثی را در طفل افزایش خواهد داد .

ولی ازدواج غیر فامیلی، سلامت و نیرومندی طفل تامین خواهد شد، واز دیگر برتری چنین ازدواجی این است كە روابط اجتماعی را مستحكم تر خواهد كرد و ارتباط خانوادە ها با هم نزدیك خواهد شد.

برتري ازدواج با دختران

يكي ديگر از دستورات روشنگرانە اسلام در انتخاب همسر، برگزيدن دختر باكرە و برتردانستن آن نسبت بە زن بيوە است. حكمت عميق و فوائد زيادي در اين رهنمود موجوداست . از جملە اين فوائد :

با چنین ازدواجی كانون خانوادە مملو از آرامش و مبحت می شود . و اين باعث عدم تيرگي روابط خانوادە و عدم افتادن در دام جدال و خصومت خواهد شد.

دختر اصولاً در اولين برخورد با شوهرش، مهر و محبت خودرا نثار او می كند، زیرا شوهرش اولین انسانی است كە بە دایرە عصمتش پا گذاشته، بنابر این وجودش با وجود همسرش در می آمیزد و جوّی از آرامش والفت ومحبت بین شان بر قرارمی شود . اما زن بیوە در ازدواج دوم حلاوت و الفت اول را نخواهد داشت و تمایل قبلی را نسبت بە شوهرش ندارد . چنانكە گفتە اند : عشق نخستین، نیرومندترین عشق است .

عجیب نیست این مثال حضرت عایشە رض خطاب بە رسولخدا ص كە فرمود ای رسولخدا اگر در راه، جایی فرود آیی و دو درخت آنجا باشد، یكی از آن دو میوە اش خوردە شدە و دیگری دست نخوردە باشد، زیر كدامیك استراحت می كنی ؟ پیامبر فرمود . زیر درختی كە دست نخوردە باشد و عایشە رض گفت من همان درخت دست نخوردە هستم . روایت بخاری .

در حدیثی رسولخدا ص فرمود . با دختران باكرە ازدواج كنید كە خوش سخن ترند، مهربان ترند ، مكر و حیلە آنان كمتر است و با شوهر بیشتر سازگاری دارند . ابن ماجه

برتري ازدواج با زنان زايا

 از ديگر دستورات اسلام در جهت انتخاب همسر مناسب، گزينش همسري است كە قادر بە آوردن بچە باشد، زن زايا بە دو طريق شناختە مي شود.

اولاً : سلامت جسمي و نداشتن امراضي كە از بارداري زن جلوگيري كند، و براي تشخيص اين مسئلە بايد از متخصص كمك گرفت .

ثانياً : در نظر گرفتن وضعيت مادر و خواهران دختر مورد نظر كە ازدواج كردە اند، كە آيا از زنان زايا هستند يا نە ؟

مردی نزد رسولخدا حاضر شد وگفت . زنی را دوست دارم كە دارای اصل ونسب و مال است ، ولی باردار نمی شود ،  آیا با او ازدواج كنم ؟ فرمود خیر، بار دیگر نزد پیامبر آمد و سوال كرد، پیامبر اورا مجددا نهی كرد و بار سوم خدمت حضرت رسید و تقاضای خودرا تكرار كرد پیامبر فرمود . همسری را انتخاب كن كە زایا و مهربان و محبوب باشد ، زیرا من بە فراوانی شما در روز قیامت افتخار می كنم . ابوداود  ونسایی .

در نظر گرفتن صحت و سلامتي جسم

اسلام براي تضمين خوشبختي زوجين و ايجاد نسلي پاك و نيرومند، پسر و دختر را تشويق مي كند كە بە معيار توانايي و صحت جسمي و سلامت عقلي،توجە داشتە باشند . بە همين خاطر اسلام بە زوجين حق دادە است كە در صورت عدم توانايي وظايف زناشويي همسرش، ازدواج را فسخ نمايد.

همچنانكە رسول خدا می فرماید. همانطور كە ازشير مي گريزي از شخص مبتلا بە مرض جذام دوري كن. و در حديثي ديگر مي فرمايد . مريض بايد از نزديكي با شخص سالم خودداري كند . بخاری

پس اسلام ايجاد اولين پناهگاە براي خانوادە را با ازدواج معالجە نمودە تا بدين وسيلە شخص بر اساس مبادي استوار و قواعد عملي سالم در انتخاب شريك زندگي موفق باشد . انتخابی كە مهمترین معیارهایش ، اصالت خانوادگی و ترجیح دوشیزگی بر بیوە است . از آنجایی كە انسان مسلمان، می داند كە از كجا آغاز كند تا بتواند خانوادە ای مسلمان تشكیل و فرزندانی نیك بە جای بگزارد و در ایجاد نسلی مومن بە خدا، سهیم باشد، انحام وظایف و مسئولیتهای دشوار دیگر در ارتباط با این اهداف بر او آسان می گردد . وهر راهی را كە در جهت اصلاح خانوادە و فرزندانش بپیماید برایش آسان می نماید. و كلا در تشكیل خانوادە و ترسیم آیندە فرزندان موفق و خوشبخت خواهد بود چرا ؟ چون سنگ بنایی را بە وجود آوردە است كە اساس ترتیب صحیح بر آن استوار می باشد و از اصول اصلاح اجتماعی و نشانە جامعە فاضل بە حساب می آید، بدون شك آن سنگ بنا همان زن شایستە است .

 

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

امانت‌داری و خیانت پیشگی

امانت‌داری و خیانت پیشگی

یكی دیگر از ویژگی‌های اخلاقی جامعه‌ای سالم و رشد یافتە و بە هم پیوسته: گسترش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *