قالب وردپرس افزونه وردپرس

ظرافت های تربیت دینی کودکان

ظرافت های تربیت دینی کودکان : خواندن اين مطلب، براي معلمان، مربيان و هر فردي كە با كودكان سروكار دارد لازم است.

ترساندن كودكان با عبارت: «اللە ترا بە دوزخ مي‌اندازد»!

«اگر دروغ بگويي، اللە ترا بە آتش مي‌اندازد»؛

«اگر برادر خود را بزني، گنهكار مي‌شوي».

اين عبارت‌ها دروغ است،
دروغي كە كودكان را از آن منع مي‌كنيم! افزون بر آن، شايد از بدترين دروغ‌ها هم باشد! چرا كە اين سخنان باعث بدگماني كودك بە رحمت اللە مي‌شود، آن هم در مرحله‌ي كودكي كە از مهم‌ترين مراحل زماني بناي شخصيت كودك بە حساب مي‌آيد.

١- ما مي‌دانيم كە كودكان مكلف نيستند و گناهي بر آنان نوشتە نمي‌شود. و روشن است كە اللە متعال تكليف و عقاب را بيهودە در مرحله‌ي طفوليت و كودكي ساقط نكردە است. پس ما بە چە حقي كاري را بە اللە نسبت مي‌دهيم كە اللە از خود نفي كردە است؟! كە همان محاسبە و معاقبه‌ي كودكان باشد.

٢- شايد خانمْ مربي بگويد: «اما من مي‌خواهم بُعد مراقبت اللە در كودك شكوفا شود»؛ سخن خوبي است، اما روش‌هاي درست بسياري براي رسيدن بە اين هدف وجود دارد؛ مثلا مي‌توانيم بە كودك بگوييم: «پسر جان! مگر اللە را دوست نداري؟ اين كاري را كە تو مي‌كني، اللە دوست ندارد. اللە دروغ را دوست ندارد؛ اللە راستگويي را دوست دارد».

٣- بايد در تربيت فرزندان جنبه‌ي ترغيب و تشويق غالب باشد؛ براي شان بگوييد: «اگر اين كار را بە خاطر اللە كنار بگذاري، اللە بە تو ثواب و پاداش مي‌دهد». ترديدي نيست كە اين سخن درست است و اگر كودك كاري را بە خاطر اللە انجام دهد، پاداش مي‌بيند.

٤- يك حديث برايم بياوريد كە پيامبر صلي اللە عليە وسلم براي كودكي گفتە باشند كە اللە ترا عذاب مي‌كند؟ گذشتە از آن، در صحيح بخاري آمدە است كە حسن پسر علي (رضي اللە عنهما) خرمايي از خرماهاي زكات را برداشت و بە دهان خود كرد، پيامبر صلي اللە عليە وسلم برايش گفتند: «كخ كخ» تا خرما را بيرون بيندازد؛ سپس برايش گفتند: «آيا نمي‌داني كە ما زكات نمي‌خوريم؟». پيامبر صلي اللە عليە وسلم براي حسن نفرمودند: اللە ترا بە دوزخ مي‌برد و يا گنهكار مي‌شوي.

٥- اگر كسي بگويد: «اما من مي‌خواهم آنان را از حرام بر حذر دارم»، پاسخ اين است كه: كار خوبي است، اما نە بە دروغ. هيچ دليلي وجود ندارد تا بتوانيم با آن ايجاد تصوير و تصور غلط از اللە را در ذهن و ضمير اطفال توجيە كنيم.

٦- اين موضوع را با دوستي كە در روانشناسي تخصص دارد مطرح كردم، برايم گفت: كودك در سال‌هاي پيش از هشت سالگي تلاش مي‌كند تا از همە چيز تصويرسازي كند و زماني كە مانند اين عبارت را مي‌شنود: «ترا در آتش مي‌اندازد» تصوير مرد شريري را تصور مي‌كند!

٧- جاي تأسف است كە در مكاتب نصراني‌هاي تبشيري بە كودكان‌ گفتە شود: «چشم‌هاي خود را ببند! چشم‌هاي خود را باز كن! اين شكلات را مسيح يسوع بە شما هديە دادە است»، اما در مكتب‌هاي مسلمانان گفتە شود: «اللە ترا بە آتش مي‌اندازد»!!

٨- خواهر آموزگارم! خواهشانه! بە خاطر الله! [از اين كارها دست برداريد] زماني كە پسرم برايم مي‌گويد: «بابا! استاد براي ما گفت اگر فلان كار را بكنيم بە دوزخ مي‌رويم»، دو گزينە بيش‌تر ندارم: يا بايد او را رها كنم تا بە رحمت اللە بدبين و بدگمان باشد! يا حقيقت را برايش بگويم و در نتيجه، بە درستي معلوماتي كە شما از دين براي شان مي‌دهيد مطمئن نباشد و تردد داشتە باشد! خواهشانه! ما را بر سر اين دوراهي قرار ندهيد!

ظرافت های تربیت دینی کودکان

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

رفتارهایی که مردم دوست دارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند هدف اینجا بحث و گفتگو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *