قالب وردپرس افزونه وردپرس

صفاتی که زن دوست دارد در همسر خود ببیند

خوشبختي زناشوئي شبيە شانە ي عسلي است كە دو زنبور آن را مي سازند و هر چە بيشتر در آن تلاش شود شيريني عسل آن بيشتر مي شود ، بيشتر مردم مي پرسند كە چگونە خوشبختي را در خانە يشان بوجود آورند و براي چە در بدست آوردن آرامش و استقرار خانوادگي شكست مي خورند. در این مقاله سعی کرده ایم صفاتی که زن دوست دارد در همسر خود ببیند را مورد بررسی قرار دهیم.

شكي نيست كە خوشبختي زناشويي بر عهدە ي زوجين است پس چارە اي جز وجود محبت بين زوجين نيست ، و هدف از محبت احساسات شتاب زدە و زود گذري نيست كە گاهي شعلە ور مي شوند و گاهي خاموش ، بلكە مقصود آن توافق روحي و احساس عاطفي اصيلي بين زوجين است .

و خانە ي خوشبخت فقط بر محبت نمي ايستد بلكە بە ناچار بايد آن را روحيە ي از خودگذشتگي و بردباري فرا گيرد و بردباري و تسامح صورت نمي گيرد مگر با حسن ظن نسبت بە همديگر و اعتماد بين طرفين . و تعاون عامل اساسي در آمادە كردن خانە ي خوشبخت است و بدون آن ارزش محبت و تسامح ضعيف مي گردد . تعاون و همكاري مي تواند ادبي يا مادي باشد . اولي در حسن استعداد زوجين در حل مشكلاتي كە براي خانوادە پيش مي آيند ، تجسم مي يابد ، بيشتر مشقت ها از عدم توانايي يكي از زوجين در رنجهاي ديگري و يا عدم در نظر گرفتن و پرداخت حقوق شريكش ، نشات مي گيرد.

ما بدون ياد كردن از عفتي كە با بزرگواري و فروتني همراە است و محور زنگي با ارزش مي باشد و اصل خير در روابط انسانهاست ، نمي توانيم عوامل اصلي در آمادە سازي خانە ي خوشبخت را بر شماريم.

يكي از علماء جامعە شناسي نوشتە و مي گويد : ” تجربە براي من روشن كردە است برترين شعار ممكن كە زوجها براي رهايي از سختي ها ممكن است آن را برگيرند اين است كە هيچ آتشي يافت نمي شود كە اطفاء آن در آغاز شعلە ور شدنش با فنجان آبي مشكل باشد ….. چرا كە اكثر اختلافات زناشوئي كە منجر بە طلاق مي شوند بە چيزهاي بي ارزشي بر مي گردند كە بە تدريج توسعە مي يابند تا جايي كە اصلاح آنها مشكل مي شود ” .

و مسئوليت ايجاد خانە ي خوشبخت بر والدين نيز قرار مي گيرد و چە بسيار زبان سوزان و طعنە زنندە و يا سرشت تندي كە سريع بە جنگ و دشمني مي شتابد و باعث ازبين رفتن اين خانە مي شود و چە بسيار حب تسلط و سلطە گري و يا عدم اخلاص از طرف يكي از والدين و امور بە ظاهر كوچك و در معني جهت بناي اين منزل ، بزرگ ، كە باعث انهدام سعادت خانوادگي مي شوند.

صفاتی که زن دوست دارد در همسر خود ببیند

1 – بە زوجە ات اهانت نكن ، چون هر اهانتي كە بە سويش كني در دل و ذهنش باقي خواهد ماند .

و خطرناك ترين اهانتهايي كە همسرت نمي تواند آنها را از تە دل بر تو ببخشايد ، هر چند بە صورت زباني بخشيدە باشد ، اين است كە او را بزني و يا فحش و ناسزا بگويي و يا پدر و مادرش را بد بگویی و يا آبروي آنها را مورد اتهام قرار دهي .

2 – رفتارت را با زوجە ات خوب كن تا او نيز با تو بە نيكي رفتار كند.رسول اللە صلی اللە علیە وسلم میفرماید:

بهترین شما کسی است کە با زن خود بە نیکی رفتار کند و من در میان شما بهترین کسی هستم کە با زنان خود بە نیکی رفتار میکنم(رواە الترمذی)

3-بە او بفهمان ( اين احساس را ايجاد كن ) كە وي را بر خودت برتري مي دهي و در خوشبخت كردنش بسيار طمع داري و محافظ سلامتيش هستي و مثلاً اگر مريض شود هر آنچە كە در توانت داري ، فدايش مي كني .

4- بە ياد داشتە باش كە همسرت دوست دارد كە با او بنشيني و از هرچە كە در ذهنت خطور مي كند از كارها حرف بزني بە خانە ات با حالت ترشرويي و عبوس بودن و بي صدا و گنگ بر نگرد كە همە ي اينها در او ناراحتي و بي اعتمادي را بر مي انگيزد.

5 – اهتمامات و كارهاي شخصي كە مربوط بە فرهنگ و تخصصت هستند بر همسرت فرض نكن مثلاً اگر در رشتە ي افلاك و ستارە شناسي استاد هستي از او انتظار نداشتە باش كە همچون تو بە ستارە ها و آسمانها توجە كند.

6 – در زندگيت راست باش تا او نيز چنان باشد .

در روايت آمدە « بخشش كنيد تا زنانتان نيز بخشش كنند » (رواە طبراني ) و هشدار از آنكە نگاهت را بە چيزي بيندازي كە براي تو حلال نيست چە آن چيز در راە باشد يا در مقابل صفحە ي تلويزيون و چقدر يدند مشكلاتي كە ماهوارە ها براي زندگي زناشويي مي آورند.

7 – بسيار بر حذر باش از اينكە غيرت زنت را تحريك كني . بدين وسيلە كە هر چند باري بە او ياد آور شوي كە قصد و ميل ازدواج با ديگري داري و يا تعجب و(شيفتگي ) خودت را نسبت بە يكي از زنان نشان دهي ، كە اينها در صميم قلبش نفوذ مي كنند و دوستي و محبتش بە موجي از گرفتگي و شك و گمانها تبديل مي شود و بيشتر آن احساسات با بيماريهاي مختلف بدني پديدار مي گردد.از سردرد گرفتە تا دردهايي در اينجا و آنجا كە در آن زمان شوهر ،همسرش را برگرفتە ، از دكتري بە دكتري است.

8– زوجە ات را بە ياد اشتباهاتي كە از او در مكانهاي خاص سر زدە ، نينداز و او را با آن اشتباهات و عيبها بخصوص در مقابل ديگران خوار نكن.

9 – راە و روشت را هرچند گاهي درست كن ، مطلوب نيست كە فقط همسرت را وادار كني تا سلوكش را اصلاح كند وتو بر عقيدە ات پافشاري مي كني و بە آن ادامە مي دهي و با اين كار بە چيزي نزديك مي شوي كە خشم همسرت را بر مي انگيزد هر چند بە شوخي باشد .

10– از صفات نيكوي همسرت برگير پس چە بسيار مرداني كە با ديدن تمسك همسرشان بە ارزشهاي ديني و اخلاقي و ديدن اعمال باارزشي كە از زنانشان سر مي زند ، آنها نيز بە دينشان پايبند شدە اند.

11 – ملزم بە آرامش باش و خشمگين نشو چون خشم اساس كينە توزي و بغض است و اگر در قبال همسرت دچار اشتباهي شدي از او عذر خواهي كن ( در غير اين صورت ) شب را نخواهي آسود چون هم خودت خشمگين هستي و او نيز ناراحت و گريان . بە خاطر داشتە باش كە آنچە از او خشمگين مي شوي در بيشتر وقتها امر بي ارزشي است كە شايستە نيست بە خاطر آن صفاي زندگي زناشويي را كدر سازيد و نيازي بە آن همە جوش و خروش نيست . از شيطان راندە شدە بە خدا پناە ببر و جوش و خروشت را آرام كن و بدان كە روابط و محبتي كە بين تو و همسرت وجود دارد بسيار با ارزش تر از آن است كە با لحظە اي خشم زودگذر و يا جوش و خروش و واكنشي ناگهاني و بي ارزش ، آنها را ناپاك و كدر سازي.

12- اجازە بدە كە همسرت بر خودش تكيە كند و او را پيرويي كە حتماً در چارچوب وضع شدە ي تو بگردد و يا خدمتكاري كە فقط مجري دستورات تو باشد ، قرار ندە بلكە او را ير آنچە كە با آن احساس وجود مي كند و بە تفكر و آرامشش مي انجامد تشويق كن در تمامي كارهايت از او طلب مشورت كن و بە آنچە كە بهتر است با او صحبت كن هرگاە دانستي كە تصميمش بهتر است آنرا برگير و او را نيز از آن با خبر كن و اگر با نظرش مخالفت كردي پس او را با مهرباني و مهارت بە راي خودت برگردان .

13– هرگاە همسرت اقدام بە عملي كرد كە شايستە ي تعريف و تمجيد است ، او را ثنا و تعريف كن كە رسول خدا صلي اللە عليە و سلم فرمودە اند هر كس از مردم قدر داني نكند از خداوند هم تشكر و قدر داني نمي كند» (رواە الترمذي )

14- از جريحە دار كردن و توبيخ خودداري كن و او را با ديگر زنان قوم و خويشت كە (رفتار و سلوك آنها ) تو را بە تعجب مي اندازد مقايسە نكن كە از او بخواهي ،آنها را نمونە ي ايدە آل بر گيرد و در پي آنها حركت كند و يا پا بە پاي آنها نفس بكشد (تمام رفتارش را مانند آنها كند).

15- سعي كن بە امكاناتي كە باعث تشويق او بر پافشاري و مداومت و تحصيل معارف مي شوند ، احترام گذاري ، پس (مثلاً) اگر خواست كە در يكي از رشتە هاي معارف گواهي نامە اي بدست آورد آن را برايش ميسر بگردان ، همين كە آن امر ميسر گردد ديگر با مبادئ دين مخالفت نخواهد كرد و اين ، او را از واجبات زندگي زناشوئي و خانوادگي بازنداشتە و بە خود مشغول نمي كند. و با موفقيتي كە همسرت در كاري كە بە آن پرداختە و كسب نمودە ، همساز و موافق باش .

16- با تمام وجود بە همسرت گوش بدە كە اين باعث رهايي يافتن او از غمها و مصيبتهايي كە بر او قرار دارند و باعث پرهيز از تحريكات و انكارها مي شود برخي از زنان وجود دارند كە نمي تواند سخنشان را نگە دارند و بە بد گويي و اهل و قومت مي پردازند كە در اين زمان بر تو است كە سخن را بە حكمت و پند نيكو مرتبط كني .

17- اين احساس را در همسرت ايجاد كن كە از هر خطري در امان است و تو لحظە اي در اين امر كوتاهي نمي كني و يا ذرە اي از او جدا نمي شوي .

18- در همسرت اين احساس را بوجود بياور كە تو ضامن نگهباني او از جهت اقتصادي و مالي هستي هرچند كە او از نظر مادي در وضع خوبي باشد و اينكە تو هيچ طمعي نسبت بە مالي كە از پدرش بە ارث بردە نداري و شرع و دين براي تو هيچ راهي جهت استيلا يافتن بر اموال او را قرار ندادە و با اين دليل كە او مال دار است بە وي بخل نورز پس هر چند بي نياز باشد نياز روحي رواني دارد با اين احساس كە تو جانشين حقيقي پدرش هستي .

19- از روابط اجتماعي غير مجاز بر حذر باش . چە بسيار از خانە هاي زناشوئي كە خراب مي شوند و منشاء آن همان روابط است.

20- حب همسرت را با حب والدين و اهلت همراە كن . بگونە اي كە حب يك طرف بر طرف ديگر سركشي نكند و عشق بە يك گروە بر ديگري سيطرە نيابد . . پس بە هر صاحب حقي حقش را بە نيكي و با عدل ، بدە .

21- با همسرت همانگونە باش كە دوست داري همسرت در ميدانهاي زندگي آنگونە با تو باشد پس او آنچە را كە تو دوست داري از وي سر زند ، او نيز از تو دوست دارد . ابن عباس رضي اللە عنهما مي گويد : همانا من چيزي را مي خواهم زيور و زينت زن قرار دهم كە دوست دارم او نسبت براي من زينت قرار دهد .

22- بە او عدل فراوان و بهرە ي سهل الوصولي از نعمتهاي خارج منزل عطا كن تا از انواع تحولات بهرە برد بخصوص قبل از آنكە صاحب فرزنداني شود و خود را بە آنها سرگرم كند.

از تە دل و با تمام وجود او را در اموري مشاركت بدە كە خودت مي خواهي او تو را در آنها مشاركت دهد . و بە ديدار اهلش بپرداز و ارتباط عاطفيت را با آنها و احترام گذاشتن در قبال اهلش را حفاظت كن .

23- مگذار كە با پرداختن بيش از حد بە شغلت ، او نسبت بە آن رشك ورزد و نگذار كە كار ، تمام وقت تو را بگيرد بخصوص در تعطيلات هفتگي (بيشتر بە همسرت بپرداز ) او را بر خودت حرام نكن چە مي خواهد داخل منزل باشد يا خارج آن ، تا احساس ملال و خستگي و بي حالي نكند.

24- هرگاە از خانە خارج شدي با لبخند و طلب دعاء با او وداع كن و هرگاە داخل شدي او را غافلگير نكن تا آمادە ي ملاقات با تو باشد و گر نە ممكن است در وضعي باشد كە تو دوست نداري او را در آن وضعيت ببيني بە خصوص هنگامي كە از مسافرت بر مي گردي .

25-بە زندگي با يك عينك نگاە كنيد . رسول خدا صلي اللە عليە و سلم از براي زنان چنين وصيت كردە است : « با همسرانت همراهي و رفاقت كن» و همچنين مي فرمايد : « زنان براي مردان همچون شقايق هستند » (احمد در مسندش آن را روايت كردە است ) و باز مي فرمايد : « براي زنان طلب خير كنيد ».

26- سعي كن كە همسرت را در بعضي امور خانگي كمك كني و بيان شدە كە از معاشرتهاي نيكوي رسول خدا صلي اللە عليە و سلم ، مشاركت ايشان با همسرانش در ياري رساندن آنها جهت انجام واجبات خانگي آنها بودە است . حضرت عائشە رضي اللە عنها مي گويد : پيامبر صلي اللە عليە و سلم در محنت (يعني خدمت ) بە اهلش بود و هرگاە وقت نماز مي رسيد براي نماز خارج مي شد.

27- سعي كن از كاستيهاي همسرت چشم پوشي كن و براي پوشاندن اين نقصها ، نيكي ها و بزرگواري هايش را بە ياد آور بە خاطر اين گفتە ي رسول حدا صلي اللە عليە و سلم كە مسلم آن را روايت مي كند: « مرد مومن از زن مومن ، اگر در او خلق و خويي را زشت دانست ، ناراحت نمي شود چون (خلق نيكوي ) ديگري (كە در آن زن وجود دارد ) او را راضي كردە است » .

28- زوج بايد با زوجە ي خود مهرباني و مزاح كند و در آن مورد از رسول خدا صلي اللە عليە و سلم متابعت كند « پس تو با همسرت و او با تو ، (با همديگر) شوخي و مزاح نمي كنيد؟» و حتي از عمر بن خطاب رضي اللە عنە كە در حكمش بسيار محكم و خشن است روايت شدە كە مي گويد : « شايستە است كە مرد در بين اهلش مانند كودكي باشد ( از جهت انس و سادگي ) هر چند در ميان مردم همچون مرد بودە است .

29- با بلند همتي و بلند نظري بە نقد همسرت گوش فرا دە . همسران پيامبر صلي اللە عليە و سلم از نظر ورايش بر مي گشتند (با نظرش مخالفت مي كردند ) و او صلي اللە عليە و سلم از آنها ناراحت و خشمگين نمي شد.

30- بە همسر و فرزندانت نيكي كن كە رسول خدا صلي اللە عليە و سلم فرمودە اند : « بهترين شما ، بهترين آنها براي اهلش است » پس اگر بە آنها نيكي كردي بە تو نيكي مي كنند و زندگي مشقت بار و فرومايە را بە خوشبختي و زندگي گوارا تبديل مي كنند .

31- بر همسرت و خودت و فرزندانت بخل نورز ، و بە روش درست انفاق كن كە انفاق تو بر اهلت صدقە است . رسول صلي اللە عليە و سلم مي فرمايد : « بهترين دينارها ديناري است كە بر اهلت انفاق مي كني ».

32- براى خودت و همسرت دعا كن، زيرا دعاى بندە براى مسمان ديكر در بنهانى مستجاب است، همانطور كە در حديث صحيح وارد شدە است، بنابران براى بهبودى زندگي زناشويى ات براى خودت و همسرت در بنهانى دعا كن.

33-بە همسرش اظهار محبت نماید چە با اعمال خود چە با رفتار خود…

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

رفتارهایی که مردم دوست دارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند

رفتارهایی که مردم دوست دارند و آن‌هایی که دوست ندارند هدف اینجا بحث و گفتگو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *