قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / ویدیو / صدقه در اسلام | صدقه و تاثیرات آن بر زندگی

صدقه در اسلام | صدقه و تاثیرات آن بر زندگی

صدقه در اسلام

قبل از هر چیز حمد و سپاس خداوند عزوجل را بجا می آوریم واز ذات باری تعالی می خواهیم كە بە همە ی ما توفیق بهرە مندی بە ایمان و تقوا و عمل صالح را عنایت بفرماید.

مسألە انفاق و صدقە دادن در راە خدا یكی از مسایل اجتماعی بسیار مهمی است كە در كتاب و سنت بارها بر آن تأكید شدە و ثواب های عظیمی برای فاعل آن در نظر گرفتە شدە است.

در این مقالە مختصر ما بە بعضی از فضایل انفاق و صدقە در راە خدا اشارە می كنیم تا شوق اهل انفاق را بیفزاید و ترغیبی برای غیر فاعلین باشد.

در آیە 10 سورە ی منافقون خداوند انفاق را بە امر غریبی یعنی مرگ ارتباط دادە است علما می گویند این آیە دلالت بر آن می دهد كە بیشترین چیزی كە انسان در هنگام مرگ بر آن حسرت می خورد انفاق است و این بخاطر آن است كە مهمترین چیزی كە در لحظە مرگ مورد توجە انسان قرار می گیرد مالی است كە پس از خود رها می كند چرا كە عمری را در جمع آوری مال گذراندە كە پس از او برای ورثە اش باقی می ماند اما در لحظە مرگ با خود می گوید: من چرا این مالی كە برای بدست آوردن آن زحمت فراوان كشیدە ام را رها كنم و دیگران از آن استفادە كنند لذا در لحظە ی مرگ نفس انسان برایش عزیزتر از خانوادە اش می شود پس شروع بە ندامت و پشیمانی می كند كە چرا این مال را صدقە ندادە و برایش در قیامت ذخیرە نكردە است می گوید ای كاش صدقە می كردم ای كاش بە دنیا بر می گشتم « فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ».

صدقە و انفاق مختص اغنیا و ثروتمندان نیست و هر كسی در حد توان خود می تواند انفاق كند پس هیچوقت نگو مالم كم است و كفایت من و خانوادە ام را نمی كند. قال الرسول صلی اللە علیە و سلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب و لا بقبل اللە الا الطیب فإن اللە یتقبلها بیمینە ثم یربیها لصاحبە كما یربی أحدكم فلوە حتی تكون مثل الجبل) رواە البخاری

رسول اللە صلی اللە علیە و سلم می فرماید: كسی كە بە اندازە یك دانە خرما از كسب پاك خود انفاق كند ـ چرا كە خدا جز كسب پاك را قبول نمی كند ـ خداوند با دستش آنرا می پذیرد سپس برای صاحبش آنرا پرورش می دهد همانطور كە یكی از شما كرە اسب خود را پرورش می دهد تا اینكە آن دانە خرما بە اندازە كوە می شود.

اگر بە این حدیث توجە كنیم در می یابیم كە خداوند باب انفاق را پیش روی همە گشودە است گویا خدا ندا می زند ای فقیر ای غنی ای زن ای مرد ای كسی كە مالی نداری انفاق كن چرا كە حتما یك دانە ی خرما یعنی مال بسیار جزئی را داری.

در انفاق كمیت اهمیت ندارد آنچە مهم است انفاق از مال پاك باشد یعنی مالی كە با كسب حلال بدست آمدە است. پذیرندە ی انفاق خداوند است و با دستش آنرا تحویل می گیرد بر این اساس بود كە ام المومنین عایشە رضی اللە عنها هنگامی كە می خواست صدقە ای بدهد درهم و دینارش را در عطر و بوخوشی می گذاشت و وقتی كە از او در مورد علت این كارش سوال شد گفت : (إنها تقع فی ید اللە قبل أن تقع فی ید الفقیر) یعنی قبل از اینكە در دست فقیر قرار بگرد در دست خدا قرار می گیرد. این یقین عایشە بە قول پیامبر بود كە او را بە چنین كاری وا می داشت.

اگر صدقە از كسب پاك باشد و با اخلاص صورت گیرد خداوند آنرا با دستش قبول می كند و برای صدقە دهندە آنرا پرورش می دهد. شاید این سوال مطرح شود كە چرا پیامبر پرورش مال انفاقی توسط خداوند را بە پرورش كرە اسب تشبیە كردە است؟ پرورش كرە اسب نیاز بە توجە و عنایت خاصی دارد اسب نزد عربها بسیار محبوب بود و از بهترین اموال محسوب می شد صاحب اسب دقت زیادی در پرورش كرە اسبش می كرد و هر روز روند رشدش را بررسی می نمود پس وجە شبە در دقت و توجە بسیار زیاد است.

انفاق و صدقە بسیار حائز اهمیت است اما منظور از آن این نیست كە انسان تمام اموالش را صدقە دهد و خانوادە و نزدیكان خود را فراموش نماید و آنها را بدون مال رها كند پیامبر بە سعد ابن ابی وقاص وقتی كە مریض بود و می خواست دو سوم مالش را صدقە كند فرمود یك سوم را انفاق كن و یك سوم زیاد است تو اگر میراث برانت را ثروتمند رها كنی بهتر از آن است كە فقیر رهایشان كنی تا از مردم گدایی كنند تو حتی در مقابل لقمە ای كە در دهان همسرت قرار می دهی مأجور هستی.

بهتر است انفاق بصورت مخفیانە صورت گیرد زین العابدین علی بن حسین بن علی شبانە از خانە خارج می شد و طعام را بر دوش می گذاشت و بر در خانە مساكین قرار می داد مردم نمی دانستند چە كسی انفاق می كند و بە آن پی نبردند مگر زمانی كە زین العابدین وفات نمود و این أرزاق قطع گشت، وقتی غسلش می دادند بر كتفش اثر حمل كیسە ها مشخص بود.

از خداوند عزوجل می خواهیم كە ایمان و یقینی بە ما عنایت فرماید تا بتوانیم در راە رضای او گام برداریم و انفاق و صدقە در راە خدا را وسیلە نجات ما از آتش جهنم قرار دهد.

کمک کردن به نیازمندان و توجه ویژه اسلام به فقر زدایی

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

تکفیر اهل قبله ممنوع

تکفیر اهل قبله ممنوع

تکفیر اهل قبله ممنوع امام اعظم ابوحنیفه (رح)می‌فرماید: «لا نکفر احدا من اهل القله بذنب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *