قالب وردپرس افزونه وردپرس

آیا محبت بین زن و شوهر واجب است؟

آیا محبت بین زن و شوهر واجب است؟

آیا در اسلام محبت متقابل بین زن و مرد واجب است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونە یک مرد می‌تواند با بیش از یک زن ازدواج کند؟

اولا:

محبت بین زن و شوهر یک امر طبیعی فطری است و برای چنین مواردی گفتە نمی‌شود کە این چیز در شرع واجب است یا شرع بە آن امر کرده؛ بلکە بە همان میل طبیعی اکتفا شدە و مجددا امر شرعی بر آن وارد نمی‌شود.

کسی کە تصور می‌کند زندگی زناشویی صرفا یک داستان رمانتیک و رویایی صورتی است، در پی چیزی است کە در این دنیا نیست. دنیایی کە در طبیعت خود خستگی و زحمت و مشقت است. اللە متعال می فرماید: (بە راستی کە انسان را در رنج آفریدیم).

حال کە این را دانستیم و با نگاهی مناسب بە زندگی نگریستیم خواهیم فهمید کە ایده‌آل خواهی یا بی‌عیبی در این دنیا دست نایافتنی است و همین کافی است کە آن عیب مانع از آرامش و ادامه‌ی زندگی نباشد.

(برای همین هنگامی کە مردی خواست همسرش را طلاق دهد، عمر ـ رضی اللە عنە ـ از او پرسید؟ چرا می‌ خواهی طلاقش دهی؟

گفت: دوستش ندارم!

فرمود: آیا همە ی خانه‌ها با دوست داشتن بنا شده؟ پس رعایت و مراقبت و شرم و رعایت حرمت یکدیگر چە می‌شود؟).

بە این معنا که: بر آزار دوستت و همسرت صبر کن، زیرا حال مردم نیز با خانوادە و دوستانشان همین است و چە بسا گروهی بر خلاف رضایت خودشان و بدون محبت با یکدیگر یکجا شدە باشند اما نیازشان بە هم باعث شدە بە هم برسند!

با همین رعایت و مراقبت است کە اهل یک خانە نسبت بە یکدیگر مهربانی می‌کنند و هر یک وظیفه‌ی خود را در قبال دیگری می‌فهمد، و با همین «تَذمُّم» یا شرم و حرمت است کە هر یک تلاش می‌کند جدایی از سوی او نباشد.

در این سخن پروردگار متعال بیاندیش کە می ‌فرماید: (و از نشانه‌های او اینکە از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری در این [نعمت] برای مردمی کە می‌اندیشند قطعا نشانه‌هایی است).

اللە متعال دربارە ‌ی «محبت» میان زوجین بە عنوان «آفریده‌ی الله» و نشانە ‌ای از قدرتش سخن گفتە نە بە اعتبار یک وظیفە ی شرعی کە بندگانش را بە آن امر نمودە باشد، چرا کە محبت قلبی بە دست بندە نیست و آنچە در توان اوست نیکی و معاشرت از روی معروف است.

ابن کثیر ـ رحمە اللە ـ می ‌گوید:

«این سخن [اللە متعال] کە «برای شما از [نوع] خودتان همسرانی آفرید» یعنی: برای شما از گونه‌ی خودتان جنس مادە را خلق کرد «تا بدانها آرام گیرید» همانگونە کە [در جای دیگر] فرمودە است: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [اعراف: ۱۸۹] (او کسی است کە شما را از یک نفس واحدە آفرید و همسرش را از آن قرار داد تا بدان آرام گیرد) یعنی حوا، کە اللە او را از دنده‌ی کوچک چپ او خلق کرد و اگر همه‌ی بنی آدم را نر می‌آفرید و مادینه‌هایشان را از گونه‌ای دیگر یا از جن یا از حیوانات خلق می‌کرد این الفت میان آنها و همسرانشان بە وجود نمی‌آمد بلکە اگر همسران از گونه‌ای دیگر بودند میانشان نفرت و دوری رخ می‌داد. سپس از کمال رحمت او بە بنی آدم این است کە همسرانش را از گونه‌ی خودشان آفرید و بینشان مودت ـ کە همان محبت است ـ و رحمت کە همان رأفت است قرار داد، زیرا مرد زنش را یا بە سبب محبتش بە او نگاە می‌دارد یا بە سبب رحمت کە از وی فرزندی داشتە باشد یا همسرش بە او نیازمند باشد، یا بە سبب الفت میان آنها و دیگر موارد».

و همچنین اللە تعالی می ‌فرماید: (و با آنها بە شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چە بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و اللە در آن خیر فراوان قرار می‌ دهد).

شیخ سعدی ـ رحمە اللە ـ می فرماید:

«بر شوهر لازم است کە با همسرش با نیکی و یاری زیبا و دور داشتن آزار و بذل احسان و رفتار نیک معاشرت کند و نفقە و لباس و مانند آن نیز جزو همین موارد است.

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [نساء: ۱۹]

(و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چە بسا چیزی را خوش نمی ‌دارید و اللە در آن خیر فراوان قرار می‌ دهد).

یعنی بر شما ـ ای شوهران ـ لازم است کە همسرانتان را با وجود آنکە از آنان خوشتان نمی‌آید نگە دارید چرا کە در این کار خیر بسیاری است، از جملە اجرای امر اللە و پذیرش توصیه‌ی او کە سعادت دنیا و آخرت در آن نهفتە است.

و از جملە اجبار نفس بر مجاهدت نفس ـ با وجود دوست نداشتن ـ و اخلاق زیبا. و چە بسا این دوست نداشتن از بین برود و محبت جای آن را بگیرد چنانکە در واقع چنین رخ می‌دهد. و یا آنکە از وی صاحب فرزندانی صالح شود کە در دنیا و آخرت بە والدینش سود رساند. همه‌ی اینها در صورتی است کە بتواند همسرش را نگە دارد و محذوری در بین نباشد.

اما اگر راهی جز فراق نیست و جایی برای نگە داشتنش نیست دیگر این کار لازم نیست».

از ابوهریرە ـ رضی اللە عنە ـ روایت کردە کە رسول اللە ـ صلی اللە علیە وسلم ـ فرمودند: «هیچ مرد مومنی زن مومنی را بد ندارد و از وی متنفر نباشد چرا کە اگر یکی از اخلاق‌های او را دوست نداشت، اخلاق [و ویژگی] دیگرش را خواهد پسندید».

امام نووی ـ رحمە اللە ـ می ‌گوید:

«یعنی: شایستە است کە از وی تنفر نداشتە باشد زیرا اگر در وی اخلاقی ناپسند یافت، اخلاقی دیگر کە پسندیدە است خواهد یافت، مانند اینکە طبعش تند باشد اما دیندار یا زیبا یا عفیف باشد یا رفیق و همراهش باشد یا مانند آن».

ثانیا:

اگر فرض کنیم کە محبت بین زوجین از واجبات هر یک در قبال دیگری است و مرد باید همسرش را دوست بدارد و بە وی تعلق خاطر داشتە باشد، چە مشکلی وجود دارد کە مرد با دو یا سە یا چهار زن ازدواج کند و سپس همه‌ی آنها را دوست بدارد؟!

چە مانعی وجود دارد جز افکار «رمانتیک» محض درباره‌ی محبت بین زن و مرد یا بین دو شخص و اینکە ممکن نیست این محبت را بە اشتراک گذاشت؟ انگار در نگاە آنان محبوب پرودگاری است کە در عبادت خود شریک نمی‌پذیرد!

آیا اینطور نیست کە انسان پدرش و مادرش را دوست می‌دارد حال آنکە نوع این محبت یکی است و مشترک بودن آن مانع از آن نشده؛ بنابراین چە مانعی می‌تواند محبت بین یک مرد با چند همسرش را غیر ممکن سازد؟!

آیا اینطور نیست کە انسان فلان غذا و فلان غذا را دوست دارد حال آنکە همه‌ی این غذاها متفاوت است با طعم و بوی متفاوت؟ حال مانع عقلی یا شرعی کە مانع از محبت مرد نسبت بە چند همسرش در یک آن می‌شود چیست؟

چە چیز محبت مرد نسبت بە زن را محبتی خصوصی و ویژه‌ی یک نفر قرار دادە کە قابل اشتراک نباشد؟

آیا این محبت غیر قابل اشتراک چیزی جز محبت بندە نسبت بە پروردگار جهانیان است؟!

اگر گفتە شود: آنچە از مردم مشاهدە می‌شود اینطور است کە مرد تنها بە یک زن تعلق خاطر پیدا می‌ کند و زن تنها یک مرد را دوست می ‌دارد، می ‌گوییم: چنین است و دربارە ی بیشتر مردم همینگونە مشاهدە می ‌شود کە چند همسر اختیار نمی‌ کنند اما این مانع از چند همسری برخی از آنان و اشتراک محبتشان نمی‌ شود و چنین چیزی بارها و بارها رخ دادە است.

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان

خانواده خوشبخت مسلمان خانواده خوشبخت مسلمان ، انس و الفت و خوی گرفتن انسان با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *