آری اسلام چنین به زن می نگرد

آری اسلام چنین به زن می نگرد …

۱دین مبین اسلام نسبت بە زن لطف نشان نموە و نفقە را از او ساقط کرده، نفقە فرزند و والدین و شوهر را از عهدە زن ساقط کردە و حتی نفقە خودش را هم از او ساقط و برعهدە شوهرش قراردادە است.

۲دین مبین اسلام نسبت بە زن شفقت و مهربانی کردە و او را از حضور در نمازهای جمعە و جماعات عفو نمودە ، زیرا امر تربیت اولاد را در اولویت او قرار دادە است.

۳دین مبین اسلام نسبت بە زن شفقت و مهربانی نشان دادە و برای زن مهریە قرار داده، بطوری کە اگر شوهرش بخواهد با او خلوت کند باید تمام و کمال مهریە را بپردازد ، و اگر تنها او را عقد نماید ولی خلوتی صورت نگیرد نصف مهریە را باید پرداخت کند.

۴دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان داده، بە مجرد بە عقد درآمدن کسی اگر آن شخص بمیرد و نزدیکی و مجامعتی هم صورت نگیرد زن از آن شخص ارث می برد.

۵ دین مبین اسلام مهربان است نسبت بە زن و سفارش می کند، مادرت مادرت مادرت، سە دفعە پشت سر هم سفارش می کند نسبت بە “مادر” و در دفعە چهارم می فرماید ابوک “پدرت”، همە اینها احترام و اعتراف است نسبت بە زن.

۶ دین مبین اسلام نسبت بە روحیات لطیف زن احترام قائل است و شهادت دادن زن در جنایات و خونریزی را از او نخواستە است. ( شهادت دادن تکلیف و مسولیت است نە حق تا از کسی ضایع شود ).

۷ دین مبین اسلام مهربانی نشان دادە و فریضە جنگ و قتال را از زنان ساقط کردە است.

۸ دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و در صورت عدم امنیت زن را همراە با یک محرم بە حج می فرستد.

۹ دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و تراشیدن چند تارموی را در مناسک حج از او قبول کردە و ثواب تراشیدن تمام موی سر را بە زن عطا فرمودە تا جمال و زیبایی زن محفوظ بماند .

۱۰دین مبین اسلام نسبت بە زن شفقت و مهربانی نشان دادە و وقتی کە زن در عادت ماهیانە است طلاق دادن او را از سوی شوهرش بخاطر مراعات حال زن تاپایان عادت ماهیانە زن بە طلاق دادن را منع کردە است.

۱۱دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و برای زن ارث بردن از شوهر و برادران و فرزندان و والدین قرار دادە علیرغم اینکە نفقە هیچکدام از اینها برعهدە زن نیست.

۱۲دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و بر شوهر واجب کردە تمام و کمال مهریە زنش را بپردازد ، مگر اینکە زن با رضایت خودش مهریە را ببخشد.

۱۳دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و برای عقد کردن زن شهود و والدین را جزو واجبات قرار دادە تا کسی نتواند اتهامی بە ایشان و فرزندان او وارد کند.

۱۴دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و هرکس در راە محافظت از عفت زن کشتە شود را جزو شهید حساب کردە است.

۱۵دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و امر کردە کە شوهرش یا زنانی مثل خودش او را بعد از مردن غسل نمایند.

۱۶دین مبین اسلام نسبت بە زن مهربانی نشان دادە و دستور دادە کە اگر زنی فوت نماید در پنج کفن و پارچە پیچاندە شود این در حالی است کە کفن و پارچە مردان سە لایە است.

۱۷دین مبین اسلام نسبت بە زن شفقت و مهربانی نشان دادە ، و بە زن اجازە دادە زمانی کە شوهرش با او سازگار نباشد و او را طلاق ندهد خود را از شوهرش خلع نماید.

امروزە دنیا ازکدام زن صحبت بە میان می آورد…
کدام آزادی برای زن …
می خواهند زن شخصیت و کرامت زن را حفظ کند…

او را می خوانند تا در مجالس رقص و پایکوبی حاضر شود و بە بهای ناچیزی کرامتش را از او بگیرند و نام آن را ترقی و کلاس بزارند.

او را می خواهند تا عکس و برچسب تبلیغلت کالاهای خود بکنند …

اما اسلام در همە حال ، در خانە و بیرون از خانە و محل کار حرمت و کرامت زن را محافظت می کند …

ترجمە : عبداللە احمدی (شنۆ)

آیا محبت بین زن و شوهر واجب است؟

درباره ی ماموستا ایوب رزم

مطلب پیشنهادی

تشکیل خانواده

نحوه تشکیل خانواده در روشنی دین مبین اسلام

نحوه تشکیل خانواده در روشنی دین مبین اسلام دین مبین اسلام به خانواده توجه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *